HET HEFT in eigen handen nemen

De Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (Sipi) is een deskundige en innovatieve partner voor opleiding, advies, training en onderzoek op het gebied van taalonderwijs, inburgering, opvoeding, jeugd en informele zorg. Sipi werkt voor en met overheden (gemeenten, provincies en ministeries), zorg- en welzijnsorganisaties (zowel formeel als informeel), jeugdhulp- en andere zorgprofessionals. 

Sipi adviseert haar opdrachtgevers over opleidingen en trainingen voor hun medewerkers, maar ook voor de klanten van de opdrachtgevers. Het aanbod ontstaat in dialoog. Zo creëert Sipi een aanbod op maat voor iedere opdrachtgever. Daarnaast doet Sipi onderzoek naar actuele maatschappelijke problemen vanuit haar cultuursensitieve expertise en adviseert hoe deze problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Onze Visie

Sipi gelooft dat iedereen op zijn eigen manier kan en mag meedoen in de samenleving. Maar dat kan alleen als je je vrij en veilig voelt om jezelf te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat je weet wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt.

Sipi weet wat er nodig is om mensen een goede uitgangspositie te geven in de Nederlandse samenleving. We  ondersteunen mensen bij het vinden van hun eigen identiteit en bij opvoeding, onderwijs, daginvulling en zorg.

Wij ondersteunen mensen om het heft in eigen hand te nemen, zodat zij kunnen aarden in de Nederlandse samenleving.

Onze Werkwijze

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden, versterken en trainen van kwetsbare doelgroepen, zoals anderstaligen, analfabeten en laaggeletterden, jeugdigen, gezinnen en ouderen, al dan niet met een migrantenachtergrond.

Via onze diverse, laagdrempelige en outreachende dienstverlening in het kader van de Wet Inburgering, Jeugdwet, Wmo en Participatiewet dragen wij bij aan een inclusieve en leefbare samenleving. 

Onze ondersteuning en begeleiding kenmerkt zich door vraaggestuurd en cultuursensitief werken, waarbij de zelfredzaamheid en aansluiting op de persoonlijke leefwereld en lokale situatie van de cursist/cliënt centraal staat.

Scroll naar boven